Пребарување

Од рецентната фауна, истражувана во десетина пештери, пронајдени се над 25, за науката нови фаунистички претставници на: Isopoda, Copepods, PseudoscorpionidaColeoptera и др. Во пластовите на 4 пештери, проучена е долноплеистоценската фауна (Манастирец) со 13 претставници и горноплеистоценската фауна (Макаровец I и II, Јаорец) со 9 претставници.Институтот за географија

Природонаучeн музеј на Македонија

 
Последни Вести
Активности:

Пријавете се за
newsletter:
испрати